Ochrana osobních údajů GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Star agency s.r.o., IČO: 078 742 19, se sídlem Litoměřická 16/44, 418 01 Bílina (dále také ,,My“ nebo ,,Organizace“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto jako uživatele webových stránek http://www.star-agency.cz, dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Níže v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • Jaká jsou ve vtahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek nebo v rámci jakékoliv související události.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich webových stránek, případně po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonické hovory apod.). Naše Organizace zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za účelem uzavření smlouvy, zpětného kontaktování apod.). Pakliže nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše osobní jméno a příjmení;
 • Adresa Vašeho bydliště;
 • Telefonní číslo;
 • Emailová adresa;
 • Další informace nutné k bezpečnému chodu akce/služby, kterou si našim prostřednictvím objednáváte. 

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies, kterými lze sledovat Vaše chování na našich webových stránkách. Zpracováváme tedy nejen osobní údaje, které nám sami poskytnete. Cookie se rozumí krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.

Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)? 

Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, telefonického hovoru apod. zejména za účelem uzavření smlouvy nebo informování o našich službách, využíváme toliko k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy či nabídce dalších služeb. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo požadované informace či pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí požadované informace nebo neuzavření smlouvy.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Organizace. Vaše osobní údaje dále mohou být za výše specifikovanými účely předány našim dodavatelům či subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování. Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme jiným třetím subjektům s výjimkou externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Organizace nebo našich zaměstnanců či klientů.

Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou nám to zákon umožňuje.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Naše organizace používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů;
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@star-agency.cz 

Stížnost ve smyslu písmene f) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: http://www.uoou.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zda-li jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Právo na opravu Vašich osobních údajů, obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 • Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 • Zpracování je protiprávní;
 • Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To však neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy. Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

 • Popíráte přesnost osobních údajů;
 • Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Organizace již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť naší Organizaci zakazuje jejich vymazání);
  nebo
 • Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude Organizací neprodleně zrušeno. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů. Organizace není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: info@star-agency.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 13.8.2019.