Technické předpisy akcí pořádaných Star agency

 

Technické předpisy:

Každý motocykl musí mít na přední straně (je-li to prostorově možné, pokud ne, na jiném vhodném a viditelném místě) umístěno startovní číslo a označení skupiny. Každý jezdec obdrží startovní číslo a označení skupiny při registraci. Má-li motocykl již startovní číslo graficky jiné, než přidělené pořadatelem, musí být toto numericky shodné se startovním číslem, které mu bylo přiděleno při registraci. Není-li shodné, musí být sejmuto nebo přelepeno tak, aby motocykl disponoval pouze jedním startovním číslem. Samolepa startovního čísla graficky jiná než samolepa přidělená pořadatelem, musí být jasně viditelná, kontrastní s podkladem a s rozměrem číslice alespoň 10 cm.

Motocykl musí být při vjezdu na trať mimo vylepeného startovního čísla a skupiny vybavený řádně umístěným transpondérem na pravé straně motocyklu, popřípadě jiném vhodném místě (viz.příloha č.2). V opačném případě nebude motocykl vpuštěn na trať.

Kategorie motocyklů jsou rozděleny na:

1) PITBIKE

Motocykl typu pitbike se čtyřtaktním motorem s vertikálním válcem. Úpravy motoru, rámu, podvozku, brzd, zapalování, řídící jednotky a karburace oproti sériovému stavu, jsou povolené. Volba typu pneumatik není omezená. Motocykly minibike a MiniGP se mohou tréninků i zavodů v kategorii PITBIKE zúčastnit, nebudou však zahrnuti do vyhodnocení a vyhlašování výsledků závodů.

2) STANDARD

Ostatní motocykly nespadající do kategorie PITBIKE. Při jízdě na trati není povoleno mít na motocyklu kufry, tankvaky ani jiná zavazadla uchycená např.“pavoukem“. Doporučuje se přelepit zrcátka, světla a směrovky lepicí páskou pro zamezení znečištění tratě úlomky skla a plastu v případě pádu.
Volba typu pneu je dobrovolná, na trať nebude vpuštěn jezdec s pneumatikami staršími než DOT 5314 (rok výroby 2014 a starší).

Na motocyklu nesmí být namontován padací rám s přídavnými výčnělky či hranami vyčnívajícími mimo půdorys rámu, rám nesmí být širší než řidítka motocyklu.

V případě nejasností knstrukce pádové ochrany motocyklu a jeho vpuštění na trať rozhoduje technik určený pořadatelem závodu. Proti jeho rozhodnutí není odvolání, majitel motocyklu nevpuštěného na trať z jakéhokoliv důvodu pro technickou nezpůsobilost nemá nárok na vrácení startovného.

Vybavení jezdce musí splňovat tyto parametry:

  • odolná textilní nebo kožená motocyklová kombinéza, doporučujeme ideálně jednodílnou, velmi žádané je použití přídavných chráničů jako jsou zádové protektory (tzv.páteřáky), hrudní chrániče, airbagové vesty
  • motocyklová obuv nad kotníky, doporučujeme vysokou motocyklovou sportovní obuv
  • helma homologovaná pro použití na veřejných pozemních komunikacích
  • motocyklové rukavice, doporučujeme kožené rukavice s protektory

V případě, že nebude mít na sobě jezdec popsané vybavení, nebude z bezpečnostních důvodů vpuštěn na trať!

Startovní procedury závodů PITBIKE/STANDARD:

Startovní procedura kategorie PITBIKE – pevný start, 6 kol

Všechny motocykly kategorie Pitbike startují společně a na startovní rošt se seřazují dle pokynů organizátora v pořadí, které je jim určeno na základě časů dosažených při kvalifikaci a to od nejrychlejšího po nejpomalejší.

Jezdci příslušné kategorie jsou po otevření vjezdu na trať vpouštěni na pokyn traťového komisaře do tzv.zaváděcího kola, po objetí zaváděcího kola se seřadí na startovním roštu dle pokynů pořadatele za zaváděcím motocyklem - „SAFETY BIKEm“. Po seřazení se safety bike rozjede do tzv. warm upu. Účastníci závodu za ním pojedou v jím nastaveném tempu, nesmí se vzájemně předjíždět mezi sebou. Po objetí požadovaného počtu kol za safety bikem (zpravidla objetí jednoho kola) safety bike opustí trať výjezdem do depa, jezdci ukázněně dojedou na startovní rošt na jim určené pozice. Start je z tzv.“pevného startu“ z motocyklu v klidovém stavu. Závod zahájí pořadatel závodu odmávnutím šachovnicové vlajky, v případě použití světelného zařízení určí pořadatel systém startu v den závodu. Závod končí odmávnutím šachovnicovou vlajkou po odjetí stanoveného počtu kol. Je zakázáno po projetí cílové čáry výrazně snižovat rychlost nebo zastavovat na trati, dokud cílovou čáru neprotnou všichni účastníci závodu.

Neukázněnost a neuposlechnutí pokynů pořadatele může být důvodem k penalizaci nebo diskvalifikaci jezdce.

Jump start (tzv.“ulitý start“) je automaticky penalizován 20s připočtenými k celkovému času v závodě.

Přihlásí-li se do závodu více než 16 jezdců, bude závod rozdělen na dva dílčí závody buďto dle dosažených časů v kvalifikaci, nebo dle typu Pitbike. Čas druhého závodu dané kategorie bude stanoven pořadatelem v den závodu.

Startovní procedura kategorie STANDARD – letmý start, 6 kol

Jezdci příslušné kategorie jsou po otevření vjezdu na trať vpouštěni na pokyn traťového komisaře do tzv.zaváděcího kola, po objetí zaváděcího kola se seřadí na startovním roštu dle pokynů pořadatele za zaváděcím motocyklem - „SAFETY BIKEm“. Po seřazení se safety bike rozjede do tzv. warm upu. Účastníci závodu za ním pojedou v jím nastaveném tempu, nesmí se vzájemně předjíždět mezi sebou. Po objetí požadovaného počtu kol za safety bikem (zpravidla objetí jednoho kola) safety bike opustí trať výjezdem do depa, jezdci v nastaveném tempu dojedou na startovní rovinku, kde po protnutí startovní/cílové čáry teprve začnou zrychlovat začíná tím závod na předem stanovený počet kol. Tento start je z tzv.“letmého startu“ z motocyklu v pohybu. Závod končí odmávnutím šachovnicovou vlajkou po odjetí stanoveného počtu kol. Je zakázáno po projetí cílové čáry výrazně snižovat rychlost nebo zastavovat na trati, dokud cílovou čáru neprotnou všichni účastníci závodu.

Neukázněnost a neuposlechnutí pokynů pořadatele může být důvodem k penalizaci nebo diskvalifikaci jezdce.

Přihlásí-li se do závodu více než 1o jezdců, bude závod rozdělen na dva dílčí závody dle časů dosažených při kvalifikaci. Čas závodu bude stanoven pořadatelem v den závodu.

JEZDCI JSOU POVINNI SE V PRŮBEHU AKCE ŘÍDIT POKYNY ORGANIZÁTORA, ZAMĚSTNANCŮ OKRUHU A SIGNALIZAČNÍMI VLAJKAMI
(jejich význam viz. Příloha č.1)

Vyhlašování dílčích závodů a bodování do celkového hodnocení sezony:


V dílčích závodech budou vyhlašovány výsledky prvních 3 umístěných jezdců každé kategorie


Za 1. až 15. místo v každém závodě bude jezdci přidělen příslušný počet bodů do celkového hodnocení cupů:

Pořadí:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Body:

25

22

19

17

15

13

11

9

7

6

5

4

3

2

1

Vyhlášení celosezonního hodnocení proběhne na poslední akci sezony po odjetí všech závodů.
V případě rovnosti bodů na konci sezony bude o umístění rozhodovat nejlepší umístění v dílčích závodech, v případě rovnosti porovnání počtu nejlepších umístění jezdce. V případě i této shody rozhodne počet umístění do 3.místa, pak do 6.místa atd až po vyčerpání násobku tří.Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby předpisy měnit.

 

Příloha č.1 – vlajková signalizace

Červená vlajka

ČERVENÁ VLAJKA

Jestliže je závod nebo trénink přerušen, musí být máváno červenou vlajkou na všech postech traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena (je-li jimi trať vybavena). Jezdci musí mírně zpomalit, dokončit kolo a vrátit se do depa. Je zakázáno předjíždění.

 

Žlutá vlajka

ŽLUTÁ VLAJKA

Signalizuje nebezpečí vepředu nebo blízko trati. Musí s ní být máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před nebezpečím. Jezdci musí zpomalit a být připraveni změnit směr nebo rychlost jízdy. Jezdci však nesmí bezdůvodně pomalou jízdou zdržovat jezdce jedoucí za nimi.
Předjíždění je zakázáno až k místu, kde je vyvěšena zelená vlajka, výjimka je o mnoho pomalejší jezdec.

Zelená vlajka

ZELENÁ VLAJKA

Trať je volná.
Tato vlajka musí být vystavena na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek.
Touto vlajkou musí mávat startér signalizující start do zaváděcího kola.

Černá vlajka

ČERNÁ TABULE SE STARTOVNÍM ČÍSLEM

Vyvěšuje se bez pohybu společně se startovním číslem. Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do boxů na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat.

 

Šachovnicová vlajka

ŠACHOVNICOVÁ VLAJKA

Mávání touto vlajkou na cílové čáře v úrovni trati značí začátek a konec závodu.

 

Přílha č.2 – instalace transpondéru

Umístění držáku provede při testování jezdec na doporučení technika, popř. časoměřiče.

Upevnění držáku musí být pevné (např. přišroubované, pomocí trhacích nýtů, nebo upínacích pásek vhodné délky).

Fixace transpondéru v držáku po zasunutí do těla držáku bude provedena na trnu držáku pomocí originální závlačky, popř. vhodným drátem a tato fixace musí být v horní části transpondéru.

Pozice transpondéru musí být identická pro všechny stroje převzaté na akci.

Transpondér musí být umístěn na závodním stroji svisle (na stojato), bočními stěnami (bez nápisů) ve směru jízdy, a to maximálně ve výši 120 cm ( viz nákres).

Mezi transpondérem a dráhou nesmí být žádné materiály z kovu, plechu nebo karbonového vlákna.

 

Instalace transponderu

 

Umístění transpondéru na moto:

Umístění transponderu

Upozornění:

Za transpondér odpovídá ta osoba, na jejíž jméno byl na konkrétní akci vydán (nebo její zákonný zástupce) a je tudíž nepřenosný. Při ztrátě nebo poškození je jezdec povinen uhradit celou výši hodnoty transpondéru, tj. 10.600,-Kč